تبلیغات
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی - عیب یابى دستگاه جوجه کشى
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی
کیفیت دستگاه اولویت اول اندیشه سبز است

 

چنانچه جوجه ها یک یا چند روز زودتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار ناچیز و کم باشد ، بنابراین درجه حرارت یک تا یک و نیم درجه گرمتر از حد معمول است . اگر تخم ها یک یا چند روز دیرتر شکسته و یا جوجه ها یک یا چند روز دیرتر سر از تخم درآورند و حاصل جوجه کشی از تخم های نطفه دار کم و ناچیز بود ، بنابراین درجه حرارت یک تا یک و نیم درجه سردتر از حد معمول بوده است . اگر تخم های نطفه دار در همان روز موعود و در تاریخ معین شکسته و جوجه ها سر از تخم بیرون آورند اما نتیجه جوجه کشی کم و ناچیز بود بنابراین احتمالا باید رطوبت دستگاه را تنظیم نمود .

راه حل

علت

عیب

1- تخم ها بدون نطفه نبوده و یا نطفه آنها ضعیف نباشد .

2- سن تخم ها نباید بیشتر از 14 روز باشد .

3- ابتدا دمای دستگاه کنترل شود .

1- تخم ها نابارور هستند و یا نطفه ندارند .

2- تخم های چیده شده در دستگاه یا بسیار کثیف بوده اند و یا عمر آنها بیشتر از 7 روز می باشد .

3- جنین یک یا دو روز قبل از جوجه کشی و یا بعد از آن مرده است .

هنگام نطفه سنجی اولیه که به کمک نطفه سنج انجام می پذیرد ، مشحص شود که تخم ها بسیار شفاف و بدون رگه های خونی است ، چه باید کرد .

 

1- تخم ها را بایدبه گونه ای قرار داد که قسمت باریک آنها در پائین قرار گیرد.

2- دمای دستگاه جوجه کشی کنترل شود .

1- دمای دستگاه قبل و یا بعد از تنظیم دستگاه نامناسب باشد .

2- دستگاه به درستی کنترل نشده باشد .

هنگام نطفه سنجی توسط نطفه سنج مشخص شود که اغلب تخم ها دارای رگه های خونی نازک می باشند ، چه باید کرد .

1- باید درجه حرارت دستگاه به صورت مناسب تنظیم شود .

2- تخم ها باید حداقل یک بار در روز و یا چند مرتبه در روز چرخانده شوند .

3- تهویه کامل لازم است و هرگز جریان هوای تازه را قطع گردد .

1- دمای دستگاه نامناسب است .

2- چرخش تخم ها در دستگاه درست نباشد و یا اصلا چرخش نداشته باشند .

3- اکسیژن موجود در دستگاه کافی نیست .

4- تغذیه و پرورش مرغ مادر مناسب نبوده است .

چنانچه خروجی دستگاه ، تعداد زیادی جوجه مرده نارس باشد چه باید کرد .

1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر کمی کاهش دهید . 

1- تنظیمات دمای دستگاه جوجه کشی یک الی یک و نیم درجه سانتی گراد بالا بوده است و یا به عبارتی گرم است .

اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها یک یا چند روز زودتر سر از تخم بیرون می آورند ، چه باید کرد .

 

1- دما را برای جوجه کشی بعدی در همان مکان و روی همان ترمومتر اندکی افزایش دهید . 

1- تنظیمات دمای دستگاه جوجه کشی یک الی یک و نیم درجه سانتی گراد پائین بوده است . (سرد است ).

اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی از آنها یک یا چند روز دیرتر سر از تخم بیرون می آورند ، چه باید کرد .

 

1- کیسه هوای تخم ها را چک کنید . اگر کیسه هوا بسیار بزرگ است رطوبت را افزایش دهید و اگر کیسه هوا بسیار کوچک است میزان رطوبت را کاهش دهید .

2- برای تعیین رطوبت دقیق و تعیین کاهش وزن مناسب از مقیاس گرم استفاده کنید . وزن اغلب تخم ها باید 13% کاهش یافته باشد .

1- میزان رطوبت در دستگاه مناسب نبوده است .

2- درحین فرآیند جوجه کشی ، مکررا درب دستگاه باز شده است .

3- اکسیژن موجود در دستگاه کافی نبوده است.

اغلب جوجه ها به طور کامل در پوسته شکل گرفته اند و تنها برخی در همان تاریخ مقرر و روز موعود تخم را شکسته یا سر از تخم در می آورند ، چه باید کرد .

1-  کنترل نمایید که دماسنج و ترموستات هر دو سالم باشند .

2- کنترل نمایید که دستگاه برای انواع تخم ها درست کار می کند . 

3- کنترل نمایید که دریچه های هوا مسدود نشده باشند .

1- دمای تنظیم شده دستگاه بسیار بالا بوده است .

2- در زمان جوجه کشی دما به صورت ناگهانی و طولانی مدت تغییر کرده است  .

3- اکسیژن کافی وجود نداشته است .

جوجه ها به طور کامل شکل گرفته اند اما هیچ کدام سر از تخم در نیاورده اند ، چه باید کرد .

 


 
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی