تبلیغات
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی - مراحل جوجه کشى
اندیشه سبز تولیدکننده سیستم های گرمایشی ، دیجیتالی ،رطوبتی و سرمایشی ، تجهیزات مرغداری و گلخانه و مواد سالن پرورش قارچ خوراکی
کیفیت دستگاه اولویت اول اندیشه سبز است


مراحل جوجه‌کشی
1) ستر:
در کارخانه‌های جوجه‌کشی 18روزاول ( ازساعت 440-0) تخم‌مرغها رادرداخل دستگاه ستر (تخم‌مرغ‌گیر) که دمای آن2/37 ورطوبت آن60% است قرار می‌دهند.
در دستگاه ستر چهار عامل باید مورد توجه قرار گیرد:
دما
دمای مناسب برای جوجه‌کشی به طور متوسط معادل 38-37 درجه می‌باشد. کاهش دما منجر به دیرتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌شود و افزایش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه‌ها از تخم‌مرغ می‌گردد. درجه حرارت مناسب درماشینهای مختلف تا حدودی متفاوت می‌باشد.
رطوبت
رطوبت دمای موجود در ماشینهای جوجه‌کشی سبب تبخیر آب از تخم‌مرغها و تلفات جنین می‌شود. از این روتوجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه‌های هوایی داخل تخم می‌شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می‌رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده و جوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه‌کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.
تهویه
طی دوره جوجه‌کشی اکسیژن مورد نیاز جنین توسط منافذ موجود در پوسته تخم‌مرغ تامین می‌شود. دی‌اکسیدکربن نیز از همین منافذ خارج می‌گردد. میزان اکسیژن مورد نیاز جهت رشد جنین حدود21% می‌باشد. به ازای هر1% کاهش میزان اکسیژن 5%میزان جوجه‌دهی کاهش می‌یابد. همچنین عدم خروج دی‌اکسیدکربن و تجمع آن در اطراف تخم‌مرغها منجر به کاهش درصد جوجه درآوری می‌شود. چنانچه غلظت دی‌اکسیدکربن به 5% برسد درصد جوجه درآوری به صفر خواهد رسید. حداکثر میزان افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن ماشینهای جوجه‌کشی 5%می باشد. تهویه مشابه سالنهای پرورش اعمال می‌گردد وچون اکسیژن احتیاج است ودی‌اکسیدکربن دفع می‌گردد در نتیجه در زمستان گرم ودر تابستان باید سرد باشد.در جوجه‌کشی فشار مثبت در تهویه مطلوب تر است و جهت تهویه از سمت تمیزترین قسمتها (سترها) به آلوده‌ترین بخش (اتاق شستشو) می‌باشد. بین قسمتهای مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن می‌باشد. اگر تهویه در قسمتهای مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر می‌باشد.
چرخش تخم‌مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم‌مرغها به صورتی است که قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد، درغیر این صورت سر جوجه در قسمت باریک قرار می‌گیرد و قادر به تنفس نبوده وازبین می‌رود.چرخاندن تخم‌مرغها عملی است که در جوجه‌کشی طبیعی توسط خود مرغ انجام می‌شود وعدم توجه به آن منجر به کاهش جوجه درآوری می‌شود زیرا جنین به پوسته تخم چسبیده و تلف می‌شود. همچنین نزدیکی نطفه به پوسته باعث افزایش تبخیر آب از جنین می‌شود. عمل چرخاندن موجبات گرم شدن یکنواخت تخم‌مرغها را نیز فراهم می‌کند. این عمل چندین بار در طی روز انجام می‌گیرد و توسط میله‌ای که در زیر صفحه تخم‌مرغ قرار دارد صورت می‌پذیرد. تعداد دفعات چرخش در طی روز حداقل 6-4 بار و در ماشینهای بزرگ جوجه‌کشی هر 2ساعت یکبار انجام می‌شود.
2) هچر:
سه روز باقی مانده، یعنی از روز 21-19 تخم‌مرغها را در داخل دستگاه هچر (جوجه‌گیر) قرار می‌دهند که دمای آن5 /37 درجه و رطوبت آن 75% است.
در دستگاه هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذ کور در ستر مورد توجه می‌باشد:
دما
رطوبت
اکسیژن
علت رطوبت بیشتر در دستگاه هچر به این علت است که بعد از روز 19جنین تنفس دارد ودی‌اکسیدکربن و آب ترکیب شده و منجر به شکستگی پوسته‌ها می‌شوند.همچنین جنین در روز 19مقداری از کلسیم پوسته را برداشت می‌کند ( 120میلی گرم در طول 21روز) .
در طی دوره 21روزه جوجه‌کشی تخم‌مرغها 18 روز در ستر و 2 روز در هچر قرار دارند، ازاین رو نسبت دستگاه ستر به هچر باید 1به 6باشد.در این صورت اگر هر روز بخواهیم تخم‌مرغها را ست کنیم،بعضی روزها هچر خالی می‌شود به همین دلیل هر سه روز یکبار تخم‌مرغها را ست می‌کنیم.زمان انتقال تخم‌مرغها ازستر به هچر به شرایط تخم‌مرغها نیز بستگی دارد.در حقیقت زمانیکه 2-1%تخم‌مرغها نوک زده شوند زمان انتقال تخم‌مرغ است.


 
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی